Ons project gaat dóór!Our project continues!

Ons project gaat dóór!Our project continues!

Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat het op onze website de laatste maanden uiterst stil is geweest. De reden daarvoor is eenvoudig: er was gewoon weinig te berichten. Onze Malinese partner, Souleymane, die hoofdzakelijk leefde van de verkoop van zijn zelf ontworpen stoffen aan toeristen, kreeg het bijzonder moeilijk wanneer die toeristen (voordien zo’n 150.000 op jaarbasis), als gevolg van de politieke instabiliteit, definitief wegbleven. Met zo’n 20 personeelsleden die voor hem werkten in zijn centrum (zie foto), betekende dit niet slechts een bedreiging voor hemzelf, maar ook voor 20 verdere families.

Workers at the Soroble Centre, Ségou
Gallery with artworks at Soroble Centre, Ségou

Daarop nam Souleymane de moedige beslissing om – wanneer het Westen niet meer naar Mali komt – hij zelf naar Europa moest. Nu, na zo’n 6 maanden, en meerdere hoogst succesvolle contacten, is hij weer in Segou, en zeer regelmatig in ‘ons’ dorp Fintiguila. Niet slechts op bezoek, maar om de levenssituatie van de dorpsbewoners te verbeteren. Het belangrijkste dat hij sinds kort in dit opzicht wist te verwezenlijken is de bouw van een 40 meter hoge watertoren.

Constructing the water tower
Working at the water tower

Een krachtige pomp vult het reservoir met water uit de rivier,

Taking the hose to mid-river

 

Pumping the water from the river to the water tower

 

Water for life
dat dan door een aantal kanaaltjes naar de groentetuintjes wordt geleid.
Digging the irrigation canals
Waiting for the water
Dit alles leidt tot de uitbouw van een irrigatiesysteem voor de tuinen, wat voor de bevloeiing van de groenten zorgt, en de vrouwen ontlast van zware lichamelijke arbeid die ze anders elke dag moeten verrichten.
The beginning of an irrigation system
Souleymane and village chief before the pump

We denken eraan, een systeem met druppel-bevloeiing te ontwikkelen, wat nog meer water zou sparen, en een maximale toevoer van water voor elke individuele plant zou verzekeren, maar we hebben in dit opzicht nog weinig vooruitgang geboekt. Maar wanneer het irrigatie-systeem eenmaal werkt, is de mogelijkheid gegeven dat de vrouwen meerdere oogsten per jaar kunnen kweken. En het opent ook de mogelijkheid om de tuinen van thans 1 ha naar 2 ha uit te breiden.

Verder, en zeer tot onze opluchting, loopt het school-project verder, ondanks het feit dat we het op dit moment niet kunnen bezoeken (het risico voor onze veiligheid is te hoog). Maar we zijn in regelmatig contact met Souleymane en zijn vrouw Nadie. De tweede klas is in oktober van start gegaan, en een nieuwe onderwijzeres is ons team in het dorp komen versterken, zodat de kinderen elke dag naar school kunnen. We zijn vastbesloten om onze steun aan het dorp verder te zetten, zij het voorlopig vanop afstand, en met de hulp van onze Malinese vrienden.

Intussen hebben we ook goed nieuws over de moringa plant (zie elders op deze website: onder PROJECTS –> MORINGA): het poeder van zijn fijn gemalen bladeren heeft het leven gered van één van van kleintjes van de tweeling. De algemene kenmerken van deze plant voor zijn uitzonderlijke voedingswaarde en geneeskrachtige werking wordt ondertussen onderkend. Zo ook in ons dorp, waar Souleymane een plantage moringa bomen wil beginnen, in de allereerste plaats voor het gebruik ervan door de mensen in het dorp (vooral moeders en kinderen), later misschien ook voor de verkoop en mogelijk ook de export.You certainly have noticed that for several months now there was no news about our project in the village of Fintiguila on this website. The reason for this is simple: not much worth reporting was happening. Our Malian partner, Souleymane, who lived mainly from selling his self-designed textiles to tourists, faced a serious impediment when, as a result of the political volatility in the country, the stream of tourists (some 150,000 visitors in its heyday) dried up. With some 20 people employed in his workshop (see photo), this was threatening not just himself, but several families’ existence as well.

Workers at the Soroble Centre, Ségou
Gallery with artworks at Soroble Centre, Ségou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He then took the courageous decision to go to Europe and sell his products there: if Europe doesn’t come to Mali, he may have thought, I will go to Europe. Now, after some six months, and several highly successful contacts, Souleymane is back in Segou, and visiting the village on a very regular basis again. Not only just visiting, but actually getting involved in improving the local situation. The most important thing to mention in this respect is the water tower he constructed.

Constructing the water tower
Working at the water tower

 

 

 

 

 

 

 

A powerful pump fills the reservoir of the water tower,

Taking the hose to mid-river

 

Pumping the water from the river to the water tower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water for life

which is then led through pipes to the women’s vegetable gardens.

Digging the irrigation canals

 

Waiting for the water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He is thus in the act of constructing an irrigation system for the gardens, which will secure water for the plants, and relieve the women from a strenuous task they otherwise would still have to perform every day.

The beginning of an irrigation system
Souleymane and village chief before the pump

We are thinking of developing a drip irrigation system, which would save even more water, and ensure maximum water for each singular plant, but we haven’t made any progress in this respect yet. But when the irrigation system is in place, the possibility of having several harvests a year becomes a possibility. It will also create the possibility of extending the gardens’ surface with another one or two acres.

Furthermore, and maybe much to your relief, our school project continues – despite the fact that we cannot visit it at the moment (the risks for our safety we consider too large). But we are in very regular contact with Souleymane and Nadie. The second grade has started in October, and a new female teacher has joined the team. So the children still go to school every day. We are determined to continue our support, albeit from a distance, and with the help of our Malian friends.

Meanwhile, we also have good news about the moringa plant (see elsewhere on this website under PROJECTS –> MORINGA): the powder from its rubbed leaves saved the life of two (twin) babies. The general characteristics of this plant for extraordinary nutritious and medicinal purposes is now on its way to be well recognized. Also in our village, where Souleymane is about to start a plantation of moringa trees, first and foremost for the villagers’ (especially the mothers’ and children’s) own degustation, later perhaps also for export.

Comments are closed.